یکسال از رفتن پدر گذشت

یکسال از حضور و گفتار بنیانگذارمان و پدر عزیزمان محروم هستیم. اما همچنان برای ادامه راه ایشان سخت میکوشیم.